Sammanträde: KF/2017-10-30

Sammanträdesdatum:
2017-10-30

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§332 Fastställande av föredragningslistan
§333 Enkel fråga av Signe Levin (S) till kommunstyrelsens ordförande angående ventilation och värme i fullmäktigesalen KS/2017:322
§334 Enkel fråga av Martin Marmgren (MP) till socialnämndens ordförande om ifall ensamkommande kan bo kvar KS/2017:318
§335 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om #metoo-uppropet KS/2017:320
§336 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om kampanjen #metoo-uppropet KS/2017:319
§337 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund KS/2017:213
§338 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till tekniska nämndens ordförande angående utfasning av skadliga kemikalier i förskolor och skolor KS/2017:282
§339 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående framtida förskoleplatser KS/2017:283
§340 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående regionalt cykelstråk - underhåll av sträckan mellan Viktoriagatan och Hagalunds arbetsplatsområde KS/2017:284
§341 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om andelen elever som klarar kunskapsmålen i årskurs 9 KS/2017:285
§342 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående vårdnadshavares förtroende för skolan i Solna KS/2017:291
§343 Stadens delårsrapport per augusti 2017 KS/2016:17
§344 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KS/2016:290
§345 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om giftfri miljö i äldreomsorgen KS/2016:367
§346 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KS/2015:348
§347 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KS/2015:613
§348 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KS/2016:195
§349 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KS/2016:82
§350 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KS/2017:136
§351 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KS/2017:157
§352 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden KS/2014:472
§353 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid KS/2015:252
§354 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder KS/2017:34
§355 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige KS/2017:126
§356 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna KS/2016:267
§357 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer KS/2016:289
§358 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigén (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide KS/2017:98
§359 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Tobias Östberg (MP) om att inte upplåta mark för cirkus med vilda djur KS/2017:37
§360 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående strandbad i Huvudsta KS/2015:253
§361 Svar på motion av Tobias Östberg om friluftsområde vid Järvastaden KS/2016:83
§362 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet KS/2017:125
§363 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om att bygga i trä KS/2017:128
§364 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) mfl angående att öppna digitalt barnbibliotek KS/2017:159
§365 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar KS/2017:192
§366 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§367 Avsägelse i socialnämnden KS/2014:420
§368 Avsägelse i tekniska nämnden KS/2014:416
§369 Avsägelse i kommunrevisionen KS/2014:337
§370 Avsägelser i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§371 Avsägelser i miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2014:423
§372 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2014:423 KS/2014:433
§373 Fyllnadsval i kommunalförbundet Käppalas förbundsullmäktige KS/2014:436
§374 Fyllnadsval i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige KS/2014:434
§375 Fyllnadsval i Solna vatten AB KS/2014:430
§376 Fyllnadsval i kommunrevision KS/2014:337
§377 Fyllnadsval i socialnämnden KS/2014:420
§378 Fyllnadsval i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§379 Fyllnadsval i kompetensnämnden KS/2014:419
§380 Meddelande KS/2017:189
§381 Nya motioner KS/2017:316 KS/2017:317