Sammanträde: KF/2017-01-30

Sammanträdesdatum:
2017-01-30

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§1 Fastställande av föredragningslistan
§2 Enkel fråga av Linda Cigén (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående avsaknaden av kommunala skolor i vissa stadsdelar KS/2017:42
§3 Enkel fråga av Hans Matsson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande ang. Bergshamraskolan och de berördas möjligheter till inflytande KS/2017:43
§4 Enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande ang skriftlig utvärdering och analys av RWS förmåga att bedriva skolverksamhet i Bergshamra KS/2017:44
§5 Enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande ang träningsanläggning för AIK Fotbolls- och elit verksamhet KS/2017:45
§6 Enkel fråga av Tobias Östberg (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om satsningar på Bergshamraskolan KS/2017:46
§7 Enkel fråga av Kjell Johansson (SD) till tekniska nämndens ordförande gällande snöhögar på Solnas gator och torg KS/2017:47
§8 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående "Huskurage" KS/2016:333
§9 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående stöd till grundskoleelever med funktionsnedsättning KS/2016:334
§10 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till byggnadsnämndens ordförande om solceller i Solna KS/2016:337
§11 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse
§12 Genomförandeavtal för tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden (Gula linjen)
§13 Antagande av detaljplan för kv Fröet, Bergshamra KS/2015:50
§14 Antagande av detaljplan för del av Huvudsta 4:15, elevhem Karlberg KS/2014:92
§15 Exploateringsavtal avseende kv Startboxen 1 KS/2012:396
§16 Detaljplan för del av kv. Startboxen m. fl. KS/2012:396
§17 Borgenspolicy och borgensramar för Solna stad KS/2016:416
§18 Bostäder för nyanlända med uppehållstillstånd 2017 KS/2016:149 KS/2016:375
§19 Översyn av inriktning och organisation för fritidsverksamheten i Solna med fokus på att öka lärandet KS/2017:3
§20 Redovisning av obesvarade motioner KS/2016:404
§21 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till kommunstyrelsens ordförande om tillgänglighetsguiden KS/2016:366
§22 Svar på interpellation av Payam Moula (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående ickevalsalternativ i hemtjänsten KS/2016:372
§23 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående rutin för videosamtal för hemtjänstkunder och äldreboenden KS/2016:405
§24 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående extratjänster KS/2016:406
§25 Svar på interpellation av Signe Levin (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående utbildningskrav vid nyanställningar av hemtjänsten KS/2016:408
§26 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående hur staden säkerställer kvaliteten på skolmåltiderna i Solnas skolor KS/2016:407
§27 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo KS/2016:196
§28 Svar på motion av Jacques de Maré (MP)och Tobias Östberg (MP) om säkra skolvägar KS/2016:231
§29 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om utomhusgym vid Huvudsta strand KS/2016:197
§30 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om utomhusreklam i Solna KS/2016:133
§31 Svar på motion av Martin Eliasson (S) ang Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse KS/2015:444
§32 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet KS/2015:537
§33 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råsta-sjön KS/2013:94
§34 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående att bygga en ny simhall i Solna KS/2015:134
§35 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Susanna Güven (S) angående smartare parkeringspolitik KS/2016:23
§36 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående Solna stads ägaransvar för Friends Arena KS/2016:179
§37 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om flera öppna förskolor i Solna KS/2016:199
§38 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om "nätvandring" KS/2016:234
§39 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2016:268
§40 Avsägelser i kommunfullmäktige KS/2014:361
§41 Avsägelse i kompetensnämnden KS/2014:419
§42 Avsägelse i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§43 Avsägelse i kultur- och fritidsnämnden KS/2014:418
§44 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten KS/2014:426
§45 Val i kommunrevisionen KS/2014:337
§46 Fyllnadsval i Norrvattens förbundsfullmäktige KS/2014:434
§47 Fyllnadsval i Käppala förbundsfullmäktige KS/2014:436
§48 Fyllnadsval i kompetensnämnden KS/2014:419
§49 Fyllnadsval i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§50 Anmälda motioner KS/2017:34 KS/2017:35 KS/2017:36 KS/2017:37 KS/2017:38
§51 Anmälda interpellationer KS/2017:39 KS/2017:40