Sammanträde: BND/2016-06-16

Sammanträdesdatum:
2016-06-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§73 Fastställande av föredragningslistan
§74 Sekretessbelagd BND/2015:201
§75 Detaljplan för kv. Grankällan BND/2015:131
§76 Skytten 5, Sagagatan 11 - Nybyggnad av flerbostadshus BND/2016:420
§77 Slingan 1, Råsundavägen 166 - Rivning av kontorshus BND/2016:410
§78 Bergshamra 3:1 Bergshamra 3:8 Ålkistan - Dispens från strandskyddsbestämmelser, kärnhålsborrningar vid två punkter BND/2016:409
§79 Strandskyddsdispens för markförlagd dagvattenledning och utlopp Haga 2:4 och Haga 3:6 BND/2016:407
§80 Övrigt