Sammanträde: KF/2016-06-20

Sammanträdesdatum:
2016-06-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§190 Fastställande av föredragningslistan
§191 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang Rattus norvegicus KS/2016:238
§192 Svar på interpellation av Kalle Sönnergren (S) till byggnadsnämndens ordförande angående att ta bort planskillnaden i korsningen Solnavägen-Frösundaleden KS/2016:129
§193 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till kommunstyrelsens ordförande angående hyreshöjning efter renovering KS/2016:130
§194 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) och Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående att skapa ett mer varierat bostadsutbud i Solna genom byggande av kollektivhus KS/2016:131
§195 Delårsrapport per april 2016 KS/2015:287
§196 Exploateringsavtal avseende fastigheten Signalen 3 KS/2015:552
§197 Detaljplan för del av kv. Signalen KS/2015:552
§198 Avsägelse i kompetensnämnden KS/2014:419
§199 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§200 Fyllnadsval i kompetensnämnden KS/2014:419
§201 Meddelande KS/2016:202
§202 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) till omvårdnadsnämndens ordförande angående hemtjänstens arbetssätt KS/2016:132
§203 Svar på interpellation av Marie Cham (MP) till kommunstyrelsens ordförande om samverkan med civilsamhället för att stärka integrationsarbetet för nyanlända KS/2016:170
§204 Svar på interpellation av Tobias Östberg (MP) till tekniska nämndens ordförande angående spontanidrottsplatser KS/2016:172
§205 Svar på interpellation av Martin Marmgren (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om att satsa på ungas psykiska ohälsa KS/2016:173
§206 Svar på interpellation av Jenny Hjalmarsson (S) och Lena Alfredsson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående skolbibliotekens viktiga roll KS/2016:175
§207 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående gräsplan i Hagalund KS/2016:177
§208 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående skolskjuts och färdtjänst i Solna KS/2016:178
§209 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till byggnadsnämndens ordförande angående stugorna på Oskarsrogatan KS/2016:181
§210 Svar på interpellation av Lena Alfredsson (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande ang barns och ungas rätt till kultur KS/2016:198
§211 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande angående flerspråkig kommunwebb KS/2016:200
§212 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till tekniska nämndens ordförande angående tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KS/2016:201
§213 Anmälda motioner KS/2016:227 KS/2016:231 KS/2016:232 KS/2016:233 KS/2016:234
§214 Anmälda interpellationer KS/2016:235 KS/2016:236 KS/2016:237
§215 Sommarhälsning