Sammanträde: KF/2013-10-28

Sammanträdesdatum:
2013-10-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Föredragningslista
§237 Svar på inlämnad fråga av Jenny Hjalmarsson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående överdäckning av Bergshamraleden KS/2013:324
§238 Svar på inlämnad fråga av Olof B. Nystrand (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående hinder på körfält och trottoar på Storgatan KS/2013:325
§239 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående webverktyget skolmat Sverige - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 17 juni , 26 augusti och 30 september 2013 KS/2013:188
§240 Svar på interpellation av Peter Larsson (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående cykelplan för Solna - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 26 augusti och 30 september 2013 KS/2013:215
§241 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående beredskap vid översvämningar - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 26 augusti och 30 september 2013 KS/2013:217
§242 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande angående löftet om 1000 nya hyresrätter - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 26 augusti och 30 september 2013 KS/2013:218
§243 Delårsrapport per 2013-08-31 KS/2013:203
§244 Förfrågan om medgivande till överlåtelser av andelar i Arenabolaget i Solna Kommanditbolag KS/2007:317
§245 Exploateringsavtal avseende detaljplan för del av Kv Styckjunkaren KS/2013:276
§246 Detaljplan för del av Kv Styckjunkaren KS/2013:77
§247 Genomförandeavtal avseende detaljplan för spårområde vid Kv Tegen KS/2013:275
§248 Detaljplan för spårområde vid Kv Tegen KS/2013:292
§249 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om att sänka parkeringsnormen i Solna KS/2012:45
§250 Svar på motion av Minna Thullberrg (MP) om att öka återvinningen och insamlingen av textilavfall KS/2013:139
§251 Avsägelse (KS/2010:364)
§252 Avsägelse (KS/2010:355)
§253 Bostadsstiftelsen Signalisten, fyllnadsval (KS/2010:355)
§254 Omvårdnadsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:348)
§255 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, fyllnadsval (KS/2010:347)
§256 Överjärva Gård AB, 556539-5661, fyllnadsval (KS/2010:360)
§257 Meddelanden
§258 Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) och Faradj Koliev (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande om behovet av bra cykelleder genom centrala Solna - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 26 augusti och 30 september 2013 KS/2013:219
§259 Svar på interpellation av Nazar Nashat (S) och Tommy Rosén (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående rätt till ledsagning enligt LSS för blinda, gravt synskadade samt dövblinda - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 26 augusti och 30 september 2013 KS/2013:220
§260 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående politiska ungdomsförbund på Solna Gymnasium - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 26 augusti och 30 september 2013 KS/2013:221
§261 Svar på interpellation av Mia Fällström (V) till kommunstyrelsens ordförande angående stadens krav och rutiner vid upphandling - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 KS/2013:257
§262 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande om jämställd budget - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 KS/2013:258
§263 Svar på interpellation av Olof B. Nystrand (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående uppdatering av miljöprogrammet för Solna stad - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 KS/2013:259
§264 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) och Sophia Andersson (S) angående att göra Solna till en Fairtrade City som engagerar sig för etisk konsumtion KS/2013:149
§265 Motioner
§266 Interpellationer