Sammanträde: TND/2017-10-25

Sammanträdesdatum:
2017-10-25

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§83 Fastställande av föredragningslista
§84 Beslut om reviderad dokumenthanteringsplan TND/2017:129
§85 Delårsrapport per augusti 2017 TND/2016:1341
§86 Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2018 TND/2017:18
§87 Yttrande över motion om solceller på kommunens fastigheter TND/2017:801
§88 Förvaltningschefen informerar
§89 Frågor till förvaltningen
§90 Anmälan av delegationsbeslut
§91 Anmälan av ärendelista
§92 Övrigt