Sammanträde: BUN/2013-12-10

Sammanträdesdatum:
2013-12-10

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§136 Fastställande av föredragningslistan
§137 Förvaltningschefen informerar
§138 Verksamhetsplan och budget 2014 BUN/2013:729
§139 LJUS-utvärdering av verksamheten inom Järva förskoleområde BUN/2013:792
§140 LJUS-utvärdering av verksamheten inom Granbackaskolan BUN/2013:792
§141 Attestantförteckning 2014 BUN/2013:961
§142 Avskrivning av kundfordringar BUN/2013:962
§143 Samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen BUN/2013:816
§144 Yttrande till kommunstyrelsen gällande motion av Thomas Magnusson (V) om vikariepool i stadens förskolor BUN/2013:767
§145 Utredning om det finns anledning att justera de tidigare fastställda ramtiderna för pedagogisk omsorg BUN/2013:772
§146 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andiamo BUN/2013:651
§147 Ansökan om godkännande att utöka antalet förskoleplatser vid fristående förskolan Spanska skolans förskola BUN/2013:813
§148 Ansökan från Nettans familjedaghem om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg BUN/2013:790
§149 Rutiner vid hantering av kränkande behandling när personal är inblandad BUN/2013:972
§150 Upphandling av inventarier till Ulriksdalsskolan
§151 Samverkansavtal mellan Solna stad coh Stockholms läns landsting avseende ungdomsmottagning BUN/2013:983
§152 Anmälan av delegationsbeslut
§153 Inkomna meddelanden
§154 Postlista
§155 Övriga frågor