Sammanträde: KS/2015-05-11

Sammanträdesdatum:
2015-05-11

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§77 Fastställande av föredragningslistan
§78 Månadsrapport för KS/KF per mars 2015 KS/2015:261
§79 Övertagande av ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet inom LSS KS/2014:300
§80 Revidering av Solna stads lokala ordningsföreskrifter
§81 Tilläggsavtal till aktieägaravtalet avseende Råsta Holding AB med anledning av markbyte KS/2015:218
§82 Exploateringsavtal avseende forskarbostäder och kontors- och laboratoriebebyggelse inom Haga 4:35, Karolinska Institutet KS/2015:235
§83 Principöverenskommelse och planuppdrag för del av fastigheten Huvudsta 3:1 KS/2015:265
§84 Detaljplan för forskarbostäder mm inom Haga 4:35 KS/2012:398
§85 Överenskommelse om samverkan för en trygg, säker och störningsfri region KS/2015:188
§86 Yttrande över Boverkets rapport 2014:20 - uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas kravet på bygglov KS/2015:73
§87 Yttrande över ”Detaljplan för en returpark inom Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne, Sundbybergs stad.” KS/2015:226
§88 Yttrande över ”Program för fastigheten Sprängaren 7 (tidigare del av Sprängaren 8) och del av Sund-byberg 2:17, Ekensbergsvägen 128 -130 i centrala Sundbyberg” KS/2015:225
§89 Val av ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor KS/2015:159
§90 Val av ledamöter i Solna stads pensionärsråd KS/2015:161
§91 Val av ledamöter i Trygghetsrådet KS/2015:162
§92 Val av ledamöter i Solna- Sundbybergskommittén 2015-2018 KS/2015:273
§93 Meddelanden
§94 Anmälan av delegationsbeslut
§95 Anmälan av ärenden