Sammanträde: KS/2017-12-04

Sammanträdesdatum:
2017-12-04

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§210 Fastställande av föredragningslistan
§211 Budgetuppföljning per oktober 2017 för kommunstyrelsen KS/2016:305
§212 Principöverenskommelse avseende utveckling av del av fastigheten Järva 3:16 m fl KS/2017:140
§213 Exploateringsavtal avseende fastigheten Motorn 10 avseende bostadsbebyggelse i Råsunda KS/2015:293
§214 Detaljplan för kv. Motorn KS/2015:293
§215 Ändring av detaljplan för kv. Lagern mm KS/2016:340
§216 Mätning av luftkvalitet i Solna KS/2017:337
§217 Reservatsbeslut för Råstasjöns naturreservat KS/2014:213
§218 Energipolicy remissversion - energiplan för Solna KS/2017:324
§219 Antagande av dagvattenstrategi för Solna stad KS/2017:335
§220 Uppdrag om fusion mellan Norrenergi och Miljö AB och Norrenergi AB samt villkorat ägartillskott till Norrenergi AB KS/2017:330
§221 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 om hur staden kan fungera som länk mellan volontär och frivilligorganisationer KS/2017:338
§222 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 dels om att genomföra en utredning om hur Solnaborna kan utnyttja närheten till vattnet, samt förbättra förutsättningarna för vardagsmotion, inklusive en plan för utveckling av utegym KS/2017:341
§223 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 om hur samarbetet med polismyndigheten kan förstärkas avseende stöd till brottsoffer KS/2017:342
§224 Yttrande över rekommendation från Storsthlm om att upphäva de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar inom socialtjänsten KS/2014:258
§225 Yttrande över Trafikverkets samrådsversion avseende vägplan för cykelväg mellan Solna tingshus och Silverdal i Sollentuna (cykelväg Norrtull-Kista) KS/2017:315
§226 Avskrivning av kundfordringar avseende löneskulder KS/2017:339
§227 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) om utträde ur Mälardalsrådet KS/2017:256
§228 Anmälda ärenden
§229 Avsägelse i rådet för funktionshinderfrågor KS/2015:159
§230 Fyllnadsval
§231 Nämndinitiativ av Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Magnus Persson (C) Samuel Klippfalk (KD) om strategi för utbyggnad av laddinfrastruktur i Solna KS/2017:356
§232 Övriga anmälda frågor KS/2017:359 KS/2017:360