Sammanträde: KS/2017-04-10

Sammanträdesdatum:
2017-04-10

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§65 Fastställande av föredragningslistan
§66 Justering
§67 Årsredovisning 2016 för Solna stad KS/2015:287
§68 Detaljplan för del av kv Startboxen, Järva Medgivande om undantag KS/2012:396
§69 Principöverenskommelse avseende utveckling av del av fastigheten Järva 3:16 mfl KS/2017:140
§70 Strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism KS/2016:365
§71 Revidering av Solna stads lokala ordningsföreskrifter KS/2017:84
§72 Revidering av nya föreskrifter för avfallshantering för Solna stad KS/2017:120
§73 Yttrande över remiss från trafikverket avseende järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo (Solna – Sundbyberg) KS/2017:71
§74 Yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) KS/2017:139
§75 Yttrande över Stockholms stads remiss angående motion om utredning av gångbro över Ålkistan KS/2016:419
§76 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KS/2016:290
§77 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KS/2016:194
§78 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KS/2016:24
§79 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om giftfri miljö i äldreomsorgen KS/2016:367
§80 Svar på motion av Margareta Randwall (MP) om gratis broddar till äldre KS/2016:369
§81 Anmälda delegationsbeslut
§82 Anmälda ärenden
§83 Meddelanden KS/2017:104 KS/2017:72