Sammanträde: KF/2016-05-30

Sammanträdesdatum:
2016-05-30

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§155 Sammanträdets öppnande
§156 Fastställande av föredragningslista
§157 Enkel fråga av Rebecca Hedenstedt (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande ang öppen förskolan under sommaren KS/2016:203
§158 Enkel fråga av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående beslut om cykelplanen KS/2016:204
§159 Enkel fråga av Msciwoj Swigon (SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande uppförandet av provisoriska bostadslösningar för nyanlända invandrare i Solna KS/2016:205
§160 Enkel fråga av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående Fridhemsskolan KS/2016:206
§161 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till kommunstyrelsens ordförande angående att bygga bostäder och hotell i Solna Business Park och Solna strand KS/2016:75
§162 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till omvårdnadsnämndens ordförande angående sjukfrånvaron inom omvårdnadsnämndens verksamheter KS/2016:80
§163 Svar på interpellation av Matilda Baraibar (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek i förskolan KS/2016:81
§164 Höjt avgiftstak för avgifter i äldreomsorgen KS/2016:184
§165 Ändring av lokala miljö- och hälsoföreskrifter KS/2016:145
§166 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) och Sophia Andersson (S) angående att ställa krav på upphandlade företag att erbjuda sommarjobb och praktikplatser KS/2015:209
§167 Svar på motion av Mia Fällström (V) och Rebecca Hedenstedt (V) om anslutning till nätverket Svenska kommuner mot rasism KS/2015:494
§168 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) och Kjell Johansson (SD) om att upprätthålla vår lokala ordningsstadga i Solna stad KS/2015:539
§169 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) och Sophia Andersson (S) angående meningsfull sommarfritid för flera genom sommarjobb (M 12/15) KS/2015:208
§170 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V) och Amanda Möllenhoff (V) om skateboardramp vid Ekensbergsbron (M 24/15) KS/2015:493
§171 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående införande av medborgarförslag KS/2015:133
§172 Svar på interpellation av Martin Marmgren (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående asylsökande lärares möjlighet att praktisera KS/2016:84
§173 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående stöd till studieförbund KS/2016:128
§174 Svar på interpellation av Kalle Sönnergren (S) till byggnadsnämndens ordförande angående att ta bort planskillnaden i korsningen Solnavägen-Frösundaleden KS/2016:129
§175 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till kommunstyrelsens ordförande angående hyreshöjning efter renovering KS/2016:130
§176 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) och Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående att skapa ett mer varierat bostadsutbud i Solna genom byggande av kollektivhus KS/2016:131
§177 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) till omvårdnadsnämndens ordförande angående hemtjänstens arbetssätt KS/2016:132
§178 Svar på interpellation av Marie Cham (MP) till kommunstyrelsens ordförande om samverkan med civilsamhället för att stärka integrationsarbetet för nyanlända KS/2016:170
§179 Svar på interpellation av Tobias Östberg (MP) till tekniska nämndens ordförande angående spontanidrottsplatser KS/2016:172
§180 Svar på interpellation av Martin Marmgren (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om att satsa på ungas psykiska ohälsa KS/2016:173
§181 Svar på interpellation av Jenny Hjalmarsson (S) och Lena Alfredsson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående skolbibliotekens viktiga roll KS/2016:175
§182 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående gräsplan i Hagalund KS/2016:177
§183 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående skolskjuts och färdtjänst i Solna KS/2016:178
§184 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till byggnadsnämndens ordförande angående stugorna på Oskarsrogatan KS/2016:181
§185 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§186 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2014:423
§187 Meddelande KS/2016:202
§188 Anmälda motioner KS/2016:194 KS/2016:195 KS/2016:196 KS/2016:197 KS/2016:199
§189 Anmälda interpellationer KS/2016:198 KS/2016:200 KS/2016:201