Sammanträde: TND/2016-08-30

Sammanträdesdatum:
2016-08-30

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§70 Fastställande av föredragningslistan
§71 Sekretessbelagd
§72 Avrop fas 3 avseende Råsundagårdens förskola TND/2015:1328
§73 Tilldelningsbeslut markskötsel vinter och sommar på tomtmark TND/2016:528
§74 Tilldelningsbeslut gatu- och parkskötsel vinter och sommar på allmän platsmark TND/2015:1183
§75 Sekretessbelagd TND/2016:1079
§76 Nedskrivning av kundfordringar TND/2016:1112
§77 Servicedagar TND/2016:1098
§78 Utvärdering mobila återvinningsstationer TND/2016:1110
§79 Lägesrapport konkurrensplan TND/2016:88
§80 Lägesrapport kontaktcenter TND/2016:95
§81 Förvaltningschefen informerar
§82 Frågor till förvaltningen
§83 Anmälan av delegationsbeslut
§84 Ärendelista
§85 Övrigt