Sammanträde: KF/2016-12-19

Sammanträdesdatum:
2016-12-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§339 Fastställande av föredragningslistan
§340 Enkel fråga av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om Tallbackaskolans aula KS/2016:410
§341 Enkel fråga av Arne Öberg (S) till kommunstyrelsen ordförande ang uppdrag om att inventera underhållsbehovet i stadens fastighetsbestånd KS/2016:411
§342 Svar på interpellation av Rebecca Hedenstedt (V) till kommunstyrelsens ordförande angående Signalistens inkomstkrav KS/2016:296
§343 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om utvecklingen i Solnas skolor KS/2016:327
§344 Svar på interpellation av Hans Mattsson (V) och Gunnar Ljuslin (V) till kommunstyrelsens ordförande angående kompiskontrakt KS/2016:332
§345 Överlåtelse av Solnas stads aktier och andelar i Arena-bolaget i Solna AB/KB och Sweden Arena Management AB/KB till Fabege V 8 AB och kapitaltillskott till Arenabolaget i Solna KB KS/2014:121
§346 Exploateringsavtal avseende fastigheten Bellona 5 avseende bostadsbebyggelse i Vasalund KS/2016:361
§347 Detaljplan för del av Bellona 5 KS/2016:361
§348 Överenskommelse om kommungränsjusteringar mm samt principer för kommande fastighetsöverlåtelser i Hagastaden mellan Stockholm och Solna KS/2013:102
§349 Avsägelser i tekniska nämnden KS/2014:416
§350 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§351 Avsägelser i kompetensnämnden KS/2014:419
§352 Avsägelse i socialnämnden KS/2014:420
§353 Fyllnadsval i tekniska nämnden KS/2014:416
§354 Fyllnadsval i socialnämnden KS/2014:420
§355 Fyllnadsval i byggnadsnämnden KS/2014:415
§356 Fyllnadsval i Käppala förbundsfullmäktige KS/2014:436
§357 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående "Huskurage" KS/2016:333
§358 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående stöd till grundskoleelever med funktionsnedsättning KS/2016:334
§359 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till byggnadsnämndens ordförande om solceller i Solna KS/2016:337
§360 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till kommunstyrelsens ordförande om tillgänglighetsguiden KS/2016:366
§361 Svar på interpellation av Payam Moula (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående ickevalsalternativ i hemtjänsten KS/2016:372
§362 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo KS/2016:196
§363 Svar på motion av Jacques de Maré (MP)och Tobias Östberg (MP) om säkra skolvägar KS/2016:231
§364 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om utomhusgym vid Huvudsta strand KS/2016:197
§365 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om utomhusreklam i Solna KS/2016:133
§366 Svar på motion av Martin Eliasson (S) ang Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse KS/2015:444
§367 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet KS/2015:537
§368 Meddelande
§369 Anmälda interpellationer KS/2016:405 KS/2016:406 KS/2016:407 KS/2016:408
§370 Övrigt