Sammanträde: KS/2017-03-13

Sammanträdesdatum:
2017-03-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§44 Fastställande av föredragningslistan
§45 Finansrapport för 2016 KS/2016:57
§46 Kommunstyrelsens årsredovisning för 2016 KS/2015:506
§47 Exploateringsavtal med Terminal Real Estate Sweden AB (TRES) och AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) avseende ny bussdepå vid Tomteboda terminalanläggning KS/2016:360
§48 Detaljplan för Tomteboda KS/2016:360
§49 Ansökan om planändring för fastigheten Blomkålen 1 KS/2017:49
§50 Riktlinjer för bostadsförsörjning KS/2017:93
§51 Framtagande av avfallsplan KS/2017:85
§52 Svar på remiss beträffande utredning om Stockholms möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026 KS/2017:75
§53 Svar på remiss om Miljözoner för lätta fordon KS/2017:26
§54 Yttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69 KS/2016:355
§55 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2015:25
§56 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KS/2016:135
§57 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om uppdatering av Solnas energiplan KS/2016:330
§58 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid KS/2017:35
§59 Rekrytering av förvaltningschef till omvårdnadsförvaltningen KS/2017:92
§60 Meddelanden KS/2016:15 KS/2016:193
§61 Avsägelse i Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd KS/2015:37
§62 Anmälda ärenden
§63 Anmälda delegationsbeslut
§64 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen KS/2017:102