Sammanträde: KFN/2016-06-21

Sammanträdesdatum:
2016-06-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§48 Fastställande av föredragningslista
§49 Delårsrapport per den 30 april 2016 KFN/2016:12
§50 Tidplan för budgetarbetet 2017 - 2019 KFN/2016:7
§51 Yttrande över motion av Tobias Östberg (MP) angående utveckling av friluftsområdet vid Järvastaden KFN/2016:46
§52 Svar angående detaljplan för kv. Ballongberget m fl KFN/2016:83
§53 Upphandling av drift av Solnas bad KFN/2016:86
§54 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2016:32
§55 Anmälan av ärendelista KFN/2016:31
§56 Övriga frågor