Sammanträde: KF/2016-04-25

Sammanträdesdatum:
2016-04-25

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§114 Fastställande av föredragningslista
§115 Enkel fråga av Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående Peab och arbetsvillkor KS/2016:180
§116 Enkel fråga av Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om att vara en attraktiv och trygg stad KS/2016:182
§117 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till kommunstyrelsens ordförande angående att bygga bostäder och hotell i Solna Business Park och Solna strand KS/2016:75
§118 Svar på interpellation av och Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande ang placering av Rödingarna KS/2016:77
§119 Svar på interpellation av Sara Kukka Salam (S) och Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande ang att tillsammans med Sundbyberg planera för en omgörning av Gränsgatan till levande stadsgata KS/2016:78
§120 Svar på interpellation av Mia Fällström (V) till kommunstyrelsens ordförande om vita jobb KS/2016:79
§121 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) till omvårdnadsnämndens ordförande angående hemtjänstens arbetssätt KS/2016:132
§122 Årsredovisning 2015 för Solna stad KS/2015:318
§123 Storstockholms brandförsvars årsredovisning för år 2015 KS/2016:41
§124 Signalistens årsredovisning för år 2015 KS/2016:146
§125 Överenskommelse om exploatering avseende bebyggelse för bostäder inom del av fastigheterna Palsternackan 2 och Huvudsta 3:1 i Huvudsta KS/2014:188
§126 Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl KS/2014:188
§127 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta KS/2016:149
§128 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till omvårdnadsnämndens ordförande angående sjukfrånvaron inom omvårdnadsnämndens verksamheter KS/2016:80
§129 Svar på interpellation av Matilda Baraibar (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek i förskolan KS/2016:81
§130 Svar på interpellation av Martin Marmgren (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående asylsökande lärares möjlighet att praktisera KS/2016:84
§131 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående stöd till studieförbund KS/2016:128
§132 Svar på interpellation av Kalle Sönnergren (S) till byggnadsnämndens ordförande angående att ta bort planskillnaden i korsningen Solnavägen-Frösundaleden KS/2016:129
§133 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till kommunstyrelsens ordförande angående hyreshöjning efter renovering KS/2016:130
§134 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) och Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående att skapa ett mer varierat bostadsutbud i Solna genom byggande av kollektivhus KS/2016:131
§135 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) och Sophia Andersson (S) angående att ställa krav på upphandlade företag att erbjuda sommarjobb och praktikplatser KS/2015:209
§136 Svar på motion av Mia Fällström och Rebecca Hedenstedt (v) om anslutning till nätverket Svenska kommuner mot rasism KS/2015:494
§137 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) och Kjell Johansson (SD) om att upprätthålla vår lokala ordningsstadga i Solna stad KS/2015:539
§138 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) och Sophia Andersson (S) angående meningsfull sommarfritid för flera genom sommarjobb (M 12/15) KS/2015:208
§139 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V) och Amanda Möllenhoff (V) om skateboardramp vid Ekensbergsbron (M 24/15) KS/2015:493
§140 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§141 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§142 Avsägelse i tekniska nämnden KS/2014:416
§143 Avsägelse i Norrenergi AB KS/2014:432
§144 Avsägelse i Norrenergi miljö AB KS/2014:433
§145 Avsägelse i byggnadsnämnden KS/2014:415
§146 Avsägelse i kultur- och fritidsnämnden KS/2014:418
§147 Avsägelse i bostadsstiftelsen Signalisten KS/2014:426
§148 Fyllnadsval i bostadsstiftelsen Signalisten KS/2014:426
§149 Fyllnadsval i kultur- och fritidsnämnden KS/2014:418
§150 Fyllnadsval i Norrenergi AB KS/2014:432
§151 Fyllnadsval i Norrenergi miljö AB KS/2014:433
§152 Meddelande
§153 Anmälda motioner KS/2016:171 KS/2016:174 KS/2016:176 KS/2016:179
§154 Anmälda interpellationer KS/2016:170 KS/2016:172 KS/2016:173 KS/2016:175 KS/2016:177 KS/2016:178 KS/2016:181