Sammanträde: KF/2015-12-01

Sammanträdesdatum:
2015-12-01

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§264 Fastställande av föredragningslistan
§265 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående våldsbejakande extremism KS/2015:561
§266 Enkel fråga av Jenny Hjalmarsson (S) till tekniska nämndens ordförande angående krav på säkerhet vid projektering av lekplatser KS/2015:574
§267 Enkel fråga av Rebecca Hedenstedt (V) till kommunstyrelsens ordförande angående evakueringsplatser KS/2015:577
§268 Enkel fråga av Gunnar Ljuslin (V) till kommunstyrelsens ordförande om bredband KS/2015:578
§269 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående Gula linjens sträckning KS/2015:487
§270 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående kommande stambyten i Bergshamra KS/2015:488
§271 Återrapportering av ägardirektiv till koncernen Norrenergi & Miljö AB från april 2014 samt optionsavtal mellan Solna stad, Sundbyberg stad och AB Fortum Värme KS/2014:152
§272 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016 KS/2015:519
§273 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016 KS/2015:520
§274 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående hem för alla i Solna KS/2015:26
§275 Svar på motion av Amanda Möllenhoff (V), Atilla Yavuz (V) och Thomas Magnusson (V) angående bibliotekskort till papperslösa KS/2015:135
§276 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§277 Avsägelse i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§278 Avsägelser i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige KS/2014:436
§279 Avsägelser i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige KS/2014:434
§280 Avsägelse i djurförsöksetiska nämnden avdelning 1 KS/2015:37
§281 Avsägelse i Socialnämnden KS/2014:420
§282 Fyllnadsval i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige KS/2014:436
§283 Fyllnadsval i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige KS/2014:436
§284 Fyllnadsval i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige KS/2014:434
§285 Fyllnadsval i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige KS/2014:434
§286 Fyllnadsval i byggnadsnämnden KS/2014:415
§287 Meddelande
§288 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående simkunnighet i Solnas skolor KS/2015:489
§289 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande angående Solnas flyktingmottagande KS/2015:490
§290 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barngruppernas ökade storlek KS/2015:491
§291 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande ang elstolpar för motorvärmare KS/2015:492
§292 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till byggnadsnämndens ordförande angående banderoller KS/2015:496
§293 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående minskat intresse för yrkesförberedande programmen på gymnasiet KS/2015:497
§294 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande angående genusbudgetering KS/2015:536
§295 Svar på interpellation av Therese Ekengren (V) och Attila Yavuz (V) till socialnämndens ordförande ang. handlingsplan för att hjälpa våldsutsatta med bostad KS/2015:540
§296 Svar på interpellation av Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående kontaktcenters operativa modell KS/2015:543
§297 Svar på interpellation av Ola Håkansson (MP) till tekniska nämndens ordförande angående statsbidraget för renovering av skollokaler KS/2015:544
§298 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) och Jacques de Maré (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående grundvattenråd för Stockholmsåsen KS/2015:545
§299 Svar på interpellation av Matilda Baraibar (MP) till Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående höjda löner i Solna KS/2015:546
§300 Svar på interpellation av Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående kontrollen av Solnas leverantörer KS/2015:547
§301 Anmälda motioner KS/2015:585 KS/2015:586 KS/2015:587 KS/2015:588
§302 Anmälda interpellationer KS/2015:579 KS/2015:580 KS/2015:581