Sammanträde: SN/2017-11-14

Sammanträdesdatum:
2017-11-14

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§78 Fastställande av föredragningslista
§79 Sekretessbelagd SN/2017:177
§80 Sekretessbelagd SN/2017:175
§81 Sekretessbelagd SN/2017:176
§82 Socialnämndens sammanträdesdagar 2018 SN/2017:179
§83 Samverkansplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län SN/2017:159
§84 Kvalitetsdeklaration avseende Ekonomiskt bistånd SN/2017:96
§85 Yttrande över rekommendation från Storsthlm om att upphäva de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar inom socialtjänsten SN/2017:163
§86 Sekretessbelagd
§87 Sekretessbelagd
§88 Sekretessbelagd
§89 Anmälan av delegationsbeslut SN/2017:54
§90 Meddelanden SN/2017:112 SN/2017:128 SN/2017:167