Sammanträde: KS/2017-11-13

Sammanträdesdatum:
2017-11-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§185 Fastställande av föredragningslistan
§186 Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019, 2020 KS/2017:18
§187 Principöverenskommelse avseende utveckling av del av kvarteret Platån och bidrag till Solna stads medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden KS/2017:321
§188 Överdäckning Bergshamravägen – redovisning av uppdrag KS/2017:325
§189 Avrapportering av utredningen av Huvudstaleden i tunnel KS/2017:328
§190 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum (Biomedicum) KS/2016:150
§191 Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker KS/2017:180
§192 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för gymnasieskolan KS/2017:314
§193 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 KS/2017:311
§194 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 KS/2017:312
§195 Förfrågan från miljöförvaltningen i Stockholm om behandling av Brunnsvikens sediment med aluminiumsalter KS/2017:326
§196 Remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 KS/2017:307
§197 Yttrande över remiss – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 KS/2017:268
§198 Yttrande över remiss från Trafikverket om kompletterande samråd om järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad på sträckan Huvudsta – Duvbo- Nytt spår som anslutning till Tomteboda bangård KS/2017:71
§199 Svar på motion av Joar af Ekenstam (MP) om nya affärsmodeller för solenergi i Solna KS/2016:368
§200 Svar motion av Gunnar Ljuslin (V), Linda Cigéhn (V) och Atilla Yavuz (V) angående tillgängliga lekplatser KS/2017:161
§201 Anmälda delegationsbeslut
§202 Anmälda ärenden
§203 Avsägelse i rådet för funktionshinderfrågor KS/2015:159
§204 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet KS/2015:161
§205 Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor KS/2015:159
§206 Fyllnadsval i kommunala pensionärsrådet KS/2015:161
§207 Fyllnadsval i trygghetsrådet KS/2015:162
§208 Fyllnadsval i Östra Sveriges luftvårdsförbund KS/2015:67
§209 Fyllnadsval i Svealands kustvattenvårdsförbund KS/2015:65