Sammanträde: BND/2017-10-18

Sammanträdesdatum:
2017-10-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§118 Fastställande av föredragningslistan
§119 Delårsrapport per augusti 2017 BND/2017:494
§120 Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 BND/2017:492
§121 Detaljplan för del av kv. Torsken BND/2016:647
§122 Detaljplan för del av kv. Nationalarenan BND/2017:312
§123 Detaljplan för del av Järva 2:9 m fl (Bagartorp C) BND/2015:256
§124 Ändring av detaljplan för nytt forskningcentrum inom Haga 4:35 BND/2016:379
§125 Styckjunkaren 3, tillbyggnad BND/2017:415
§126 Sekretessbelagd
§127 Ankan 7, tillbyggnad mm BND/2016:715
§128 Fältmarskalken 2, ändring av fasad BND/2016:691
§129 Nationalarenan 1, tillbyggnad BND/2017:96
§130 Sonetten 3, tillkommande bostad mm BND/2015:2844
§131 Spjutet 2, ändring av fasad BND/2015:378
§132 Förvaltningschefen informerar
§133 Frågor till förvaltningen
§134 Ärendelista
§135 Anmälan av delegationsbeslut
§136 Övrigt