Sammanträde: KS/2015-06-15

Sammanträdesdatum:
2015-06-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§113 Fastställande av föredragningslista
§114 Delårsrapport januari-april 2015 KS/2015:318
§115 Nämndinitiativ angående Skytten 5 KS/2015:367
§116 Finansrapport per 30 april 2015 KS/2015:76
§117 Planeringsunderlag inför Verksamhetsplan och budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018 KS/2015:287
§118 Inriktning ny skola i Järvastaden – Avrapportering av ut-redningsuppdrag KS/2014:494
§119 Förlängning av interimistiskt skydd av träd i Nationalstadsparken KS/2015:326
§120 Antagande av miljöpolicy
§121 Antagande av strategi för mljöarbetet
§122 Överenskommelse om tillfällig omlokalisering av förskola i samband med exploatering av Charlottenburg 11 KS/2014:140
§123 Regionnätstationer vid Galoppvägen och Solnavägen. Markanvisning, principöverenskommelse och planuppdrag KS/2015:327
§124 Reviderad modell av strukturtillägg - Gemensam gymnasieregion 2.0 KS/2015:189
§125 Yttrande över Ds 2015:19 "Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas” KS/2015:332
§126 Samverkan kring Sfi-bas-utbildning för kortutbildade och analfabeter KS/2015:190
§127 Yttrande över departementspromemorian avskaffande av systemet med etableringslotsar (Ds 2015:26) KS/2015:275
§128 Svar på motion av Sophia Andersson (S) angående att skapa ytterligare sommarjobb för inventering av eftersatt gatuunderhåll KS/2014:135
§129 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående närvarorätt KS/2014:408
§130 Avsägelse i Likabehandlingskommittén KS/2014:483
§131 Val av ledamöter och suppleanter i de två djurförsöksetiska nämnderna KS/2015:37
§132 Fyllnadsval i Likabehandlingskommittén 2015-2018 KS/2014:483
§133 Val av ledamot i Trygghetsrådet KS/2015:162
§134 Meddelanden KS/2015:334
§135 Anmälan av delegationsbeslut
§136 Anmälan av ärenden