Sammanträde: KS/2017-02-20

Sammanträdesdatum:
2017-02-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§23 Fastställande av föredragningslistan
§24 Anvisning och tidsplan för VP och budget 2018, samt uppföljning 2017 KS/2017:18
§25 Kommunstyrelsens delegationsordning KS/2017:58
§26 Programuppdrag för södra Bergshamra, samt redovisning av uppdrag om utredning av överdäckning Bergshamravägen KS/2017:65
§27 Förvaltningsavtal med Signalisten avseende tillfälliga bostäder KS/2017:64
§28 Yttrande avseende kompletterande samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken för utbyggnad av tunnelbanan Odenplan – Arenastaden (Gul linje) KS/2015:591
§29 Yttrande över SOU 2016:78 betänkande över välfärdsutredningen KS/2016:375
§30 Yttrande över betänkandet Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU:2016:4) KS/2016:358
§31 Svar på motion av Susanna Güven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KS/2015:210
§32 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KS/2016:25
§33 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket KS/2016:289
§34 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KS/2016:227
§35 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KS/2016:291
§36 Avsägelse i Likabehandlingskommittén KS/2014:483
§37 Avsägelse i Rådet för funktionshinderfrågor KS/2015:159
§38 Fyllnadsval i Rådet för funktionshinderfrågor KS/2015:159
§39 Fyllnadsval i Mälarens vattenvårdsförbund KS/2015:66
§40 Representanter i Grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen KS/2017:81
§41 Meddelanden: Granskning av styrning och kontroll avseende överförmyndarverksamheten och Granskning av rutiner för återsökning av statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn Information om rapport från inspektion av överförmyndare överförmyndarnämnd KS/2017:23 KS/2017:24 KS/2017:32
§42 Anmälda delegationsbeslut
§43 Anmälda ärenden