Sammanträde: KF/2016-03-21

Sammanträdesdatum:
2016-03-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§79 Fastställande av föredragningslistan
§80 Enkel fråga av Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående Solnas deltagande i fastighetsmässan i Cannes KS/2016:127
§81 Enkel fråga av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående beslut om placering av Rödingarna KS/2016:137
§82 Enkel fråga av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående boulebana i Bergshamra KS/2016:138
§83 Enkel fråga av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående naturreservat kring Råstasjön KS/2016:139
§84 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till kommunstyrelsens ordförande om konsekvenserna för Solna av klimatöverenskommelsen i Paris KS/2016:27
§85 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barn- och utbildningsnämndens yttrande på byggnadsnämndens remiss om Hagastaden KS/2016:28
§86 Svar på interpellation av Mia Fällström (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om öppna förskolan i Hagalund KS/2016:29
§87 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till kommunstyrelsens ordförande angående att bygga bostäder och hotell i Solna Business Park och Solna strand KS/2016:75
§88 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) och Birgit Aquilonius (S) till kommunstyrelsens ordförande ang nyproduktion av hyresrätter KS/2016:76
§89 Finansrapport per den 31 december 2015 KS/2015:76
§90 Antagande av Översiktsplan 2030 KS/2015:220
§91 Exploateringsavtal för Styckjunkaren 3 KS/2016:87
§92 Tilläggsavtal till avtal angående exploatering av del av kv Styckjunkaren KS/2013:276
§93 Detaljplan för del av Styckjunkaren 3 KS/2016:96
§94 Svar på motion av Georgios Kontorinis (S) angående epostkonton för stadens förtroendevalda KS/2012:405
§95 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Atilla Yavuz (V), Amanda Möllenhoff (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående inför fysiskt och psykiskt självförsvar för flickor som tillval i gymnasieskolan KS/2015:204
§96 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) och Sophia Andersson (S) angående att ställa krav på upphandlade företag att erbjuda sommarjobb och praktikplatser KS/2015:209
§97 Svar på motion av Mia Fällström och Rebecca Hedenstedt (v) om anslutning till nätverket Svenska kommuner mot rasism KS/2015:494
§98 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) och Kjell Johansson (SD) om att upprätta vår lokala ordningsstadga i Solna stad KS/2015:539
§99 Svar på interpellation av och Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande ang placering av Rödingarna KS/2016:77
§100 Svar på interpellation av Sara Kukka Salam (S) och Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande ang att tillsammans med Sundbyberg planera för en omgörning av Gränsgatan till levande stadsgata KS/2016:78
§101 Svar på interpellation av Mia Fällström (V) till kommunstyrelsens ordförande om vita jobb KS/2016:79
§102 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till omvårdnadsnämndens ordförande angående sjukfrånvaron inom omvårdnadsnämndens verksamheter KS/2016:80
§103 Svar på interpellation av Matilda Baraibar (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek i förskolan KS/2016:81
§104 Svar på interpellation av Martin Marmgren (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående asylsökande lärares möjlighet att praktisera KS/2016:84
§105 Avsägelse i tekniska nämnden KS/2014:416
§106 Fyllnadsval i tekniska nämnden KS/2014:416
§107 Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§108 Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§109 Fyllnadsval i Råsunda förstads AB KS/2014:429
§110 Fyllnadsval i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§111 Meddelande KS/2015:191
§112 Anmälda motioner KS/2016:133 KS/2016:134 KS/2016:135 KS/2016:136
§113 Anmälda interpellationer KS/2016:128 KS/2016:129 KS/2016:130 KS/2016:131 KS/2016:132