Sammanträde: BUN/2016-06-15

Sammanträdesdatum:
2016-06-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§50 Fastställande av föredragningslistan
§51 Förvaltningschefen informerar
§52 Delårsrapport april 2016 BUN/2016:578
§53 Tillägg till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning BUN/2015:719
§54 Samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltingen BUN/2016:229
§55 Införande av rökfria miljöer inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter BUN/2016:581
§56 Sekretessbelagd BUN/2016:483
§57 Yttrande till Skolinspektionen ang. Rälsen AB om godkännande som huvudman BUN/2016:595
§58 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken BUN/2016:128
§59 Nytt namn på Fridhems förskoleområde BUN/2016:583
§60 Nytt namn på Fridhemsskolan BUN/2016:586
§61 Timplan för grundskolan BUN/2016:614
§62 Anmälan av delegationsbeslut
§63 Post- och ärendelista
§64 Övrigt