Sammanträde: BND/2017-08-30

Sammanträdesdatum:
2017-08-30

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§90 Fastställande av föredragningslistan
§91 Sekretessbelagd
§92 Detaljplan för kv Banken BND/2016:720
§93 Ändring av detaljplan för kv Lagern BND/2016:877
§94 Slingan 1, nybyggnad av flerbostadshus BND/2017:291
§95 Bagartorp 17, skolbyggnader BND/2017:456
§96 Fyrväpplingen 1, nybbygnad flerbostadshus BND/2017:158
§97 Slänten 5, fasadändringar BND/2016:904
§98 Vetet 1, inglasning BND/2017:166
§99 Gatunamn i kv Grankällan BND/2017:467
§100 Förvaltningschefen informerar
§101 Frågor till förvaltningen
§102 Ärendelista
§103 Anmälan av delegationsbeslut
§104 Övrigt