Sammanträde: KFN/2017-09-21

Sammanträdesdatum:
2017-09-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§47 Fastställande av föredragningslista
§48 Information
§49 Motion (s) om digitalt barnbibliotek KFN/2017:78
§50 Motion om HBTQ certifiering av Solnas fritidsgårdar (v) KFN/2017:99
§51 Reviderad dokumenthanteringsplan KFN/2017:134
§52 Konstinvestering fritidsgården Järvastaden KFN/2017:136
§53 Sekretessbelagd KFN/2017:11 KFN/2017:21
§54 Anmälan av ärendelista KFN/2017:22
§55 Meddelanden KFN/2016:139 KFN/2017:100 KFN/2017:101 KFN/2017:108 KFN/2017:109 KFN/2017:115
§56 Övrigt