Sammanträde: BUN/2015-09-23

Sammanträdesdatum:
2015-09-23

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§110 Fastställande av föredragningslistan
§111 Förvaltningschefen informerar
§112 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 BUN/2015:714
§113 Revidering av barn- och utbildningsnämndens rutiner vid kränkande behandling i förskolan BUN/2014:636
§114 Revidering av barn- och utbildningsförvaltningens rutiner vid kränkande behandling i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och gymnasieskola BUN/2015:49
§115 Upphörande av rätt till bidrag för den enskilda pedagogiska omsorgen Helenas små kottar BUN/2015:623
§116 Riktlinjer för tillsyn i fristående förskola och pedagogisk omsorg samt insyn i fristående grundskola och fritidshem 2015. BUN/2015:623 BUN/2015:691
§117 Anmälan av delegationsbeslut
§118 Post- och ärendelista
§119 Inkomna meddelanden
§120 Övria frågor