Sammanträde: TND/2017-09-27

Sammanträdesdatum:
2017-09-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§76 Fastställande av föredragningslista
§77 Beslut om att initiera upphandling av tjänstekoncession TND/2017:904
§78 Förvaltningschefen informerar
§79 Frågor till förvaltningen
§80 Anmälan av delegationsbeslut
§81 Anmälan av ärendelista
§82 Övrigt