Sammanträde: SN/2016-06-14

Sammanträdesdatum:
2016-06-14

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§55 Fastställande av föredragningslista
§56 Sekretessbelagd
§57 Delårsrapport 1 och månadsuppföljning t.o.m. april 2016 för socialnämnden SN/2016:138
§58 Ordinarie avtalsuppföljning av Tallbackens asyl-PUT -boende 2016 SN/2016:129
§59 Samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen SN/2016:100
§60 Yttrande över motion om att införa modellen Bostad Först i Solna SN/2015:205
§61 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, 2015 på socialförvaltningen SN/2016:134
§62 Revidering av handlingsplan mot våld i nära relationer SN/2016:125
§63 Meddelanden SN/2016:93 SN/2016:94
§64 Anmälan av delegationsbeslut
§65 Övriga frågor