Sammanträde: KF/2015-11-02

Sammanträdesdatum:
2015-11-02

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§226 Fastställande av föredragningslistan
§227 Enkel fråga av Kjell Johansson (SD) till kommunstyrelsens ordförande gällande obesvarad motion om slopande av parkeringsavgift på kvällar och helger KS/2015:535
§228 Enkel fråga av Marie Cham (MP) till kompetensnämndens ordförande gällande hälsokommunikation till anvisade nyanlända vuxna KS/2015:542
§229 Enkel fråga av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående avstängning av Sjövägen KS/2015:548
§230 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående korttidsanställd personal i förskolan KS/2015:351
§231 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till tekniska nämndens ordförande angående utebliven nygestaltning av Armégatan KS/2015:445
§232 Stadens delårsrapport per 2015-08-31 KS/2015:318
§233 Överenskommelse med Länsstyrelsen om bosättning av nyanlända från 1 januari 2016 KS/2015:502
§234 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§235 Avsägelse som nämndeman i Solna tingsrätt för mandatperioden 2016-2019 KS/2014:441
§236 Avsägelse i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§237 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2014:423
§238 Avsägelse i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§239 Fyllnadsval av nämndeman vid Solna tingsrätt 2016-2019 KS/2014:441
§240 Fyllnadsval i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§241 Fyllnadsval i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§242 Fyllnadsval i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§243 Fyllnadsval i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§244 Fyllnadsval i kommunstyrelsen KS/2014:339
§245 Fyllnadsval i arvodeskommittén KS/2014:338
§246 Fyllnadsval miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2014:423
§247 Fyllnadsval i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§248 Fyllnadsval i Råsunda förstads AB KS/2014:429
§249 Meddelanden KS/2015:191
§250 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande ang förebyggande arbete mot våld i nära relationer KS/2015:446
§251 Svar på interpellation av Matilda Baraibar (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående åtgärder för att kunna ta emot stora regnmängder (KS/2015:486) KS/2015:486
§252 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående Gula linjens sträckning KS/2015:487
§253 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående kommande stambyten i Bergshamra KS/2015:488
§254 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående simkunnighet i Solnas skolor KS/2015:489
§255 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande angående Solnas flyktingmottagande KS/2015:490
§256 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barngruppernas ökade storlek (KS/2015:491) KS/2015:491
§257 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande ang elstolpar för motorvärmare KS/2015:492
§258 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till byggnadsnämndens ordförande angående banderoller KS/2015:496
§259 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående minskat intresse för yrkesförberedande programmen på gymnasiet KS/2015:497
§260 Anmälda motioner KS/2015:537 KS/2015:538 KS/2015:539 KS/2015:541
§261 Anmälda interpellationer KS/2015:536 KS/2015:540 KS/2015:543 KS/2015:544 KS/2015:545 KS/2015:546 KS/2015:547