Sammanträde: BND/2017-09-27

Sammanträdesdatum:
2017-09-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§105 Fastställande av föredragningslistan
§106 Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 4:28 m.fl. BND/2017:486
§107 Detaljplan för del av Tomteboda m.fl. vid Solnavägen BND/2015:2931
§108 Korpralen 2, förlängning av tidsbegränsat lov 5 år för skolpaviljong BND/2015:1760
§109 Sekretessbelagd
§110 Sekretessbelagd
§111 Namnsättning inom deltaljplan för del av kv. Startboxen m.fl. BND/2017:487
§112 Platsbenämning av trappan inom fastigheten Pyramiden 4 BND/2017:488
§113 Förvaltningschefen informerar
§114 Frågor till förvaltningen
§115 Ärendelista
§116 Anmälan av delegationsbeslut
§117 Övrigt