Sammanträde: KF/2016-10-31

Sammanträdesdatum:
2016-10-31

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§274 Fastställande av föredragningslistan
§275 Svar på enkel fråga av Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande om Klimatklivet KS/2016:323
§276 Svar på enkel fråga av Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande om samordning av skötselåtgärder för Råstasjön KS/2016:324
§277 Svar på enkel fråga av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående statsbidrag för ökat bostadsbyggande KS/2016:331
§278 Svar på enkel fråga av Eva Eriksson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående vilka som får börja i den nya skolan i Järvastaden KS/2016:335
§279 Svar på enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande angående framtagande av strategi mot radikalisering KS/2016:336
§280 Svar på interpellation av Marie Cham (MP) till kommunstyrelsens ordförande om samverkan med civilsamhället för att stärka integrationsarbetet för nyanlända KS/2016:170
§281 Svar på interpellation av Kalle Sönnergren (S) till kommunstyrelsens ordförande angående digitalisering och IT-policy KS/2016:287
§282 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till tekniska nämndens ordförande om Stationstorget i Nya Ulriksdal KS/2016:292
§283 Stadens delårsrapport per augusti 2016 KS/2015:287
§284 Svar på motion av Payam Moula (S) och Signe Levin (S) angående träningsutrymmen för äldre KS/2015:585
§285 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) angående åldersbestämning av ensamkommande barn KS/2015:610
§286 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Tobias Östberg (MP) till tekniska nämndens ordförande om lekplatser KS/2016:293
§287 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till byggnadsnämndens ordförande angående den tredje ishallen i Ritorp KS/2016:297
§288 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande angående projekt 1000 KS/2016:295
§289 Svar på interpellation av Rebecca Hedenstedt (V) till kommunstyrelsens ordförande angående Signalistens inkomstkrav KS/2016:296
§290 Avsägelser i kommunfullmäktige KS/2014:361
§291 Avsägelser i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna KS/2014:426
§292 Avsägelse i tekniska nämnden KS/2014:416
§293 Avsägelse i Norrvatten förbundsfullmäktige KS/2014:434
§294 Avsägelse i Käppala förbundsfullmäktige KS/2014:436
§295 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2014:423
§296 Fyllnadsval i kommunrevisionen KS/2014:337
§297 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna KS/2014:426
§298 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2014:423
§299 Fyllnadsval i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige KS/2014:436
§300 Fyllnadsval i Norrvattens förbundsfullmäktige KS/2014:434
§301 Meddelande KS/2016:202
§302 Anmälda motioner KS/2016:328 KS/2016:329 KS/2016:330
§303 Anmälda interpellationer KS/2016:325 KS/2016:326 KS/2016:327 KS/2016:332 KS/2016:333 KS/2016:334 KS/2016:337