Sammanträde: KS/2016-12-19

Sammanträdesdatum:
2016-12-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§201 Fastställande av föredragningslistan
§202 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019 KS/2016:305
§203 Attestförteckning för kommunstyrelsen 2017 KS/2016:384
§204 Rätten att teckna bankkonton och bankgiron KS/2016:315
§205 Avskrivning av kundfordringar avseende löneskulder KS/2016:373
§206 Fröet 1: Överenskommelse avseende q-märkning av byggnader KS/2016:318
§207 Antagande av detaljplan för kv Fröet, Bergshamra KS/2015:50
§208 Antagande av detaljplan för del av Huvudsta 4:15, elevhem Karlberg KS/2014:92
§209 Exploateringsavtal avseende kv Startboxen 1 KS/2012:396
§210 Detaljplan för del av kv. Startboxen m. fl. KS/2012:396
§211 Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse
§212 Genomförandeavtal för tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden (Gula linjen)
§213 Tilläggsavtal nr 6 till köpe- och exploateringsavtal angående förvärv av mark och exploatering på Ulriksdalsfältet KS/2005:303
§214 Tilläggsavtal till exploateringsavtal för kv Pyramiden KS/2014:231
§215 Planbesked kv Formen, Haga norra KS/2016:362
§216 Planbesked avseende garagebyggnad Fjället 8 Råsunda KS/2016:316
§217 Naturreservat kring Råstasjön KS/2014:213
§218 Avrapportering av trafikanalys KS/2016:385
§219 Avrapportering av uppdrag - läge för etablering av ett utomhusbad KS/2016:386
§220 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län om samverkan kring personer med missbruk/beroende KS/2016:245
§221 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KS/2016:24
§222 Svar på nämndinitiativ angående analys av volymberäkningar för kultur- och fritidsnämnden KS/2016:239
§223 Svar på nämndinitiativ av Thomas Magnusson (V) angående sekretess KS/2016:314
§224 Anmälan av delegationsbeslut
§225 Anmälan av ärenden
§226 Fyllnadsval i trygghetsrådet KS/2015:162