Sammanträde: KF/2015-09-28

Sammanträdesdatum:
2015-09-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§198 Fastställande av föredragningslista
§199 Enkel fråga av Jaucques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande gällande trädfällning KS/2015:482
§200 Enkel fråga av Matilda Baraibar (MP) till kommunstyrelsens ordförande gällande obesvarade motioner för perioden 2008-2013 KS/2015:484
§201 Enkel fråga av Björn Bränngåd (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående hyreshöjningar i norra Ritorp KS/2015:485
§202 Enkel fråga av Jacques de Maré (MP) till kommunstyrelsen ordförande gällande den icke fungerande postdistributionen KS/2015:483
§203 Enkel fråga av Björn Bränngåd (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående tillgång till nämnders handlingar KS/2015:495
§204 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten KS/2015:364
§205 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående korttidsanställd personal i förskolan KS/2015:351
§206 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kompetensnämndens ordförande angående vuxenutbildning KS/2015:352
§207 Svar på interpellation av Rebecca Hedenstedt (V) till socialnämndens ordförande angående ansökningsprocessen för att erhålla försörjningsstöd KS/2015:354
§208 Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten KS/2015:382
§209 Inriktning för Solna stads krisberedskap och central krisledning KS/2015:456
§210 Svar på motioner om att stadsodling utvecklar staden av Susanne Nordling (MP), (KS/2013:362) och av Gunnar Ljuslin (V) om ekologiskt och närodlat (KS/2013:361) KS/2013:361 KS/2013:362
§211 Svar på motion av Susanne Nordling (MP) om jämställd snöröjning KS/2013:364
§212 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) om miljöperspektiv inom hemtjänsten KS/2014:63
§213 Avsägelser i tekniska nämnden KS/2014:416
§214 Avsägelse i byggnadsnämnden KS/2014:415
§215 Avsägelse i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§216 Avsägelser i Råsunda Förstads AB KS/2014:429
§217 Val av nämndemän vid Solna tingsrätt 2016-2019 KS/2014:441
§218 Fyllnadsval i tekniska nämnden KS/2014:416
§219 Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§220 Fyllnadsval Råsunda Förstad AB KS/2014:429
§221 Meddelanden
§222 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till tekniska nämndens ordförande angående utebliven nygestaltning av Armégatan KS/2015:445
§223 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande ang förebyggande arbete mot våld i nära relationer (KS/2015:446) KS/2015:446
§224 Anmälda motioner KS/2015:493 KS/2015:494
§225 Anmälda interpellationer KS/2015:486 KS/2015:487 KS/2015:488 KS/2015:489 KS/2015:490 KS/2015:492 KS/2015:496 KS/2015:497