Sammanträde: MHN/2017-10-17

Sammanträdesdatum:
2017-10-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§34 Fastställande av föredragningslistan
§35 Delårsrapport per augusti (Ecos 2016-1518) MHN/2017:18
§36 Verksamhetsplan och budget 2018 MHN/2017:29
§37 Samverkansavtal energi- och klimatrådgivning (Ecos 2017-1239) MHN/2017:23
§38 Yttrande i mål M598-17 angående tunnelbanans Gula linje MHN/2017:28
§39 Samrådsyttrande kv Banken (Ecos 2017-1419) MHN/2017:27
§40 Föreläggande med vite att åtgärda fukt och mikrobiella skador på Wiboms väg 4 (Ecos 2016-1609) MHN/2017:26
§41 Frågor till förvaltningen
§42 Anmälan av delegationsbeslut
§43 Övrigt