Sammanträde: KF/2016-09-26

Sammanträdesdatum:
2016-09-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§247 Fastställande av föredragningslistan
§248 Svar på enkel fråga av Jacques de Maré till kommunstyrelsens ordförande om en bilfri dag KS/2016:294
§249 Svar på enkel fråga av Jacques de Maré till kommunstyrelsens ordförande om luft- och bullermätningar KS/2016:298
§250 Svar på enkel fråga av Msciwoj Swigon (SD) till socialnämndens ordförande, har Solnas socialnämnd utarbetat ett eget tillvägagångssätt/metod för uppföljning/kontroll av ensamkommandes ålder och därmed förbättrat rättsäkerheten i sitt arbete? KS/2016:299
§251 Svar på fråga av Kjell Johansson (SD) till socialnämndens ordförande, om Solna socialnämnd vidtagit några särskilda åtgärder för den stora nytillkomna gruppen av nyanlända och s.k. ensamkommande barn som kan lida av psykisk ohälsa, trauman och fysisk ohälsa? KS/2016:300
§252 Svar på interpellation av Marie Cham (MP) till kommunstyrelsens ordförande om samverkan med civilsamhället för att stärka integrationsarbetet för nyanlända KS/2016:170
§253 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande angående flerspråkig kommunwebb KS/2016:200
§254 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande ang tillagningskök i Solnas skolor och förskolor KS/2016:235
§255 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående förskoleverksamhet i baracker KS/2016:270
§256 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående nya smarta papperskorgar KS/2016:271
§257 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till tekniska nämndens ordförande angående bristande underhåll på trottoarer, gator och vägar KS/2016:272
§258 Svar på motion av Payam Moula (S) och Cecilia Bravo (S) angående att bekämpa ungdomsarbetslösheten och höja livskvaliteten för äldre KS/2015:538
§259 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) ang öppna trådlösa nätverk i Solna KS/2016:136
§260 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna KS/2014:426
§261 Avsägelse i socialnämnden KS/2014:420
§262 Avsägelse i byggnadsnämnden KS/2014:415
§263 Avsägelse i tekniska nämnden KS/2014:416
§264 Fyllnadsval i tekniska nämnden KS/2014:416
§265 Fyllnadsval i byggnadsnämnden KS/2014:415
§266 Fyllnadsval i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§267 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2014:423
§268 Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§269 Fyllnadsval i Råsunda förstads AB KS/2014:429
§270 Fyllnadsval i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§271 Meddelande KS/2012:59
§272 Anmälda motioner KS/2016:289 KS/2016:290 KS/2016:291
§273 Anmälda interpellationer KS/2016:287 KS/2016:292 KS/2016:293 KS/2016:295 KS/2016:296 KS/2016:297