Sammanträde: KF/2015-04-27

Sammanträdesdatum:
2015-04-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§73 Svar på enkel fråga av Amanda Möllenhoff (V) till tekniska nämndens ordförande angående separerad gång- och cykelväg KS/2015:246
§74 Svar på enkel fråga av Jenny Hjalmarsson (S) till tekniska nämndens ordförande angående dumpning av snö i Maria Wines park KS/2015:254
§75 Svar på interpellation av Signe Levin (S) till tekniska nämndens ordförande angående tillgänglighet vid nybyggnation KS/2015:101
§76 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till byggnadsnämndens ordförande angående barns behov av fria ytor för lek KS/2015:194
§77 Svar på interpellation av Tommy Rosén (S) till tekniska nämndens ordförande angående 2008 års bullerkartläggning KS/2015:200 KS/2015:243
§78 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående ljudnivån i skolmatsalar KS/2015:195
§79 Årsredovisning 2014 för Solna stad KS/2015:214
§80 Finansrapport 2014 KS/2014:118
§81 Årsredovisning 2014 för bostadsstiftelsen Signalisten KS/2015:176
§82 Årsredovisning 2014 för Storstockholms brandförsvar KS/2015:177
§83 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) om en demokrati- och uppföljningsberedning KS/2013:360
§84 Avsägelser Norrenergi AB KS/2014:432
§85 Avsägelser Norrenergi miljö AB KS/2014:433
§86 Fyllnadsval Norrenergi AB KS/2014:432
§87 Fyllnadsval Norrenergi Miljö AB KS/2014:433
§88 Fyllnadsval nämndemän i Solna tingsrätt KS/2014:441
§89 Meddelanden
§90 Anmälda motioner KS/2015:252 KS/2015:253
§91 Anmälda interpellationer KS/2015:240 KS/2015:241 KS/2015:242 KS/2015:243 KS/2015:247 KS/2015:248 KS/2015:249 KS/2015:250 KS/2015:251 KS/2015:255
§92 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) till kommunstyrelsens ordförande angående program för uppföljning av privata utförare KS/2015:196
§93 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående underhåll av stadens konstverk KS/2015:202
§94 Svar på interpellation av Sara Kukka- Salm (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående föroreningar i stadens lekplatser KS/2015:199
§95 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående gifter vid Solnas båtklubbar KS/2015:201
§96 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S), Thomas Magnusson (V) och Tobias Östberg (MP) till tekniska nämndens ordförande angående en tredje ishall KS/2015:203
§97 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till tekniska nämndens ordförande angående Enköpingsvägen som stadsgata KS/2015:198