Sammanträde: BUN/2017-09-13

Sammanträdesdatum:
2017-09-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§61 Fastställande av föredragningslista
§62 Förvaltningschefen informerar
§63 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Lilla Världen VT 17 BUN/2017:61
§64 Uppföljning av föreläggande och anmäkrning vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Creativo BUN/2017:58
§65 Ansökan om förlängning tillgälliga lokaler BMA Charlottenburg BUN/2017:932
§66 Yttrande över motion från (SD) om extern utredning för att erbjuda Solnas barn och ungdomar förbättrad matsalsmiljö och högre matkvalitet BUN/2017:393
§67 Yttrande över motion från (S) om att KRAV- certifiera kommunala förskolors och skolors kök. BUN/2017:145
§68 Anmälningar delegationsbeslut
§69 Post- och ärendelista
§70 Övrigt