Sammanträde: KS/2016-12-05

Sammanträdesdatum:
2016-12-05

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§181 Fastställande av föredragningslistan
§182 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per oktober 2016 KS/2015:506
§183 Överlåtelse av Solnas stads aktier och andelar i Arena-bolaget i Solna AB/KB och Sweden Arena Management AB/KB till Fabege V 8 AB och kapitaltillskott till Arenabolaget i Solna KB KS/2014:121
§184 Exploateringsavtal avseende fastigheten Bellona 5 avseende bostadsbebyggelse i Vasalund KS/2016:361
§185 Detaljplan för del av Bellona 5 KS/2016:361
§186 Exploateringsavtal avseende kv Startboxen 1 KS/2012:396
§187 Detaljplan för del av kv. Startboxen m. fl. KS/2012:396
§188 Överenskommelse om kommungränsjusteringar mm samt principer för kommande fastighetsöverlåtelser i Hagastaden mellan Stockholm och Solna KS/2013:102
§189 Tilläggsavtal nr 2 till exploateringsavtal med Stockholms läns landsting avseende nytt universitetssjukhus m m inom Hagastaden KS/2009:181
§190 Samverkansöverenskommelse med Signalisten KS/2016:364
§191 Strategi för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism - beslut om remiss KS/2016:365
§192 KSL – samverkansavtal mellan kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå KS/2016:247
§193 Yttrande över remiss från Länsstyrelsen avseende ny länsplan för transportinfrastrukturen KS/2016:286
§194 Redovisning av uppdrag avseende trygghetsinventering KS/2016:153
§195 Svar på motion av Martin Eliasson (S) ang Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse KS/2015:444
§196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet KS/2015:537
§197 Svar på nämndsinitiativ av Bernhard Huber (MP) om arrendeavtal med Cirkle K (Ratten 1) KS/2016:280
§198 Anmälan av delegationsbeslut
§199 Anmälan av ärenden
§200 Övrigt