Sammanträde: KF/2016-08-29

Sammanträdesdatum:
2016-08-29

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§216 Fastställande av föredragningslistan
§217 Svar på enkel fråga av Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående fördelning av istider i stadens ishallar KS/2016:273
§218 Svar på interpellation av Marie Cham (MP) till kommunstyrelsens ordförande om samverkan med civilsamhället för att stärka integrationsarbetet för nyanlända KS/2016:170
§219 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande angående flerspråkig kommunwebb KS/2016:200
§220 Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till tekniska nämndens ordförande angående tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KS/2016:201
§221 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande ang tillagningskök i Solnas skolor och förskolor KS/2016:235
§222 Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående Solna stads efterlevnad av Boverkets allmänna råd för förskolegårdar KS/2016:236
§223 Svar på interpellation av Sophia Andersson (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande ang gummidäckfri utemiljö för Solnas förskolebarn KS/2016:237
§224 Exploateringsavtal avseende kv Grankällan i Järvastaden KS/2012:59
§225 Detaljplan för kv Grankällan i Järvastaden KS/2012:59
§226 Svar på motion Gunilla Åberg (S) och Birgit Aquilonius (S) angående att stärka läs- och matematikförmåga hos barn i utsatta situationer KS/2016:176
§227 Svar på motion av Lena Alfredsson (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang utbyggnad av Bergshamra bibliotek KS/2016:174
§228 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) om antiziganism KS/2015:587
§229 Svar på motion av Gunnar Ljuslin (V) om kollektivhus KS/2015:588
§230 Svar på motion Gunnar Ljuslin (V) om renovering av Signalistens hyreslägenheter enligt Järvamodellen KS/2015:619
§231 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§232 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden KS/2014:423
§233 Avsägelse i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige KS/2014:436
§234 Avsägelse i Norrvattens förbundsfullmäktige KS/2014:434
§235 Avsägelse i omvårdnadsnämnden KS/2014:422
§236 Avsägelser i tekniska nämnden KS/2014:416
§237 Avsägelse i byggnadsnämnden KS/2014:415
§238 Avsägelser i kompetensnämnden KS/2014:419
§239 Avsägelse i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§240 Avsägelse i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§241 Avsägelse i Råsunda förstads AB KS/2014:429
§242 Fyllnadsval i byggnadsnämnden KS/2014:415
§243 Fyllnadsval i kompetensnämnden KS/2014:419
§244 Meddelande KS/2015:218
§245 Anmälda motioner KS/2016:267 KS/2016:268 KS/2016:269
§246 Anmälda interpellationer KS/2016:270 KS/2016:271 KS/2016:272