Sammanträde: BUN/2014-12-17

Sammanträdesdatum:
2014-12-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§134 Fastställande av föredragningslista
§135 Förvaltningschefen informerar
§136 Verksamhetsplan och budget 2015, reviderad BUN/2014:660
§137 Information till Arbetsmiljöverket angående de brister och krav som framgår av IRÖ/27139 BUN/2014:673
§138 Information till Arbetsmiljöverket angående de brister och krav som framgår av tillsyn vid Granbackaskolan, Solna Gymnasium, Skytteholmsskolan och Ulriksdalsskolan BUN/2014:808
§139 Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen med anledning av regelbunden tillsyn i Solna stad BUN/2014:659
§140 Kvalitetsdeklarationer för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola BUN/2014:368
§141 Tillsyn av verksamheten vid fristående förskolan Karusellen BUN/2014:592
§142 Ansökan från Barnens Montessoriakademi Östermalm AB om godkännande som huvudman vid fristående förskolan Villa Solstrålen BUN/2014:759
§143 Ansökan från Barnens Montessoriakademi Östermalm AB om godkännande som huvudman vid fristående förskolan Bollen BUN/2014:760
§144 Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen med anledning av regelbunden tillsyn vid Tallbackaskolan BUN/2014:653
§145 Attestantförteckning 2015 BUN/2014:748
§146 Avskrivning av kundfordringar BUN/2014:749
§147 Samverkansavtal mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Solna stad BUN/2014:739
§148 Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2015 BUN/2014:677
§149 Ny organisation för barn- och utbildningsförvaltningen, avdelningen central förvaltning BUN/2014:762
§150 Anmälan av delegationsbeslut
§151 Meddelanden
§152 Post- och ärendelista
§153 Övriga frågor