Sammanträde: KS/2016-11-14

Sammanträdesdatum:
2016-11-14

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§148 Fastställande av föredragningslistan
§149 Stadens verksamhetsplan och budget 2017 KS/2016:17
§150 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) mfl om att avskaffa allmän visstid KS/2015:586
§151 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att inrätta ett hållbarhetsteam i stadsledningen KS/2016:171
§152 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om kostnadsfri förskola i Solna KS/2016:233
§153 Svar på motion av Mia Fällström (V) mfl om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön KS/2015:541
§154 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo KS/2016:196
§155 Svar på motion av Jacques de Maré och Tobias Östberg (MP) om säkra skolvägar KS/2016:231
§156 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om utomhusgym vid Huvudsta strand KS/2016:197
§157 Svar på motion av Bernhard Huber (Mp) om utomhusreklam i Solna KS/2016:133
§158 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017 KS/2016:308
§159 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017 KS/2016:309
§160 Exploateringsavtal avseende kv Startboxen 1 KS/2012:396
§161 Detaljplan för del av kv. Startboxen m. fl. KS/2012:396
§162 Ny simhall i Solna – Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av del av kvarteret Idrottsplatsen inom stadsdelen Järva, Tillsättning av planerings- och genomförandeorganisation KS/2016:345
§163 Planbeställning avseende fortsatt utveckling inom Järvastaden vid Järva skjutbaneväg KS/2016:339
§164 Uppdrag till byggnadsnämnden om ändring av detaljplan för del av kvarteret Lagern KS/2016:340
§165 Förlängning av principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheterna Bagartorp 1 och 5 KS/2010:169
§166 Förlängning av markanvisning för del av fastigheten Järva 2:9 inom stadsdelen Bagartorp KS/2010:169
§167 Yttrande över transportstyrelsens förslag om föreskrifter och allmänna råd om personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg KS/2016:342
§168 Svar på kompletterande samråd avseende ombyggnation och förstärkning av regionledningsnätet i Solna KS/2015:452
§169 Yttrande avseende kompletterande samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken för utbyggnad av tunnelbanan Odenplan – Arenastaden (Gul linje) KS/2014:403
§170 Svar på remiss av departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Ds 2016:37 KS/2016:306
§171 Programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella program inom gymnasieskolan KS/2016:240
§172 Avsägelse i trygghetsrådet KS/2015:162
§173 Avsägelse i internationella kommittén KS/2014:484
§174 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet KS/2015:161
§175 Val av ledamot i internationella kommittén KS/2014:484
§176 Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet KS/2015:161
§177 Meddelande: Trafikförändringar SL
§178 Anmälan av delegationsbeslut
§179 Anmälan av ärenden
§180 Övrigt