Sammanträde: KF/2014-05-26

Sammanträdesdatum:
2014-05-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Föredragningslista
§114 Svar på inlämnad fråga av Thomas Magnusson (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående Solgatan KS/2014:221
§115 Svar på inlämnad fråga av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående politikerpensioner KS/2014:222
§116 Svar på inlämnad fråga av Mia Fällström (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående Blue Hill KS/2014:223
§117 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående omlokalisering av Black Sheep - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 31 mars och den 28 april 2014 KS/2014:60
§118 Svar på interpellation av Stig Malm (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående trafiksituationen på Råsundas lokalgator - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2014 KS/2014:137
§119 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande om avsteg från beslutad principöverenskommelse om infrastruktur i Arenastaden - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2014 KS/2014:138
§120 Svar på interpellation av Martin Eliasson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående behovet av nya skolor i Solna KS/2014:169
§121 Köpeavtal för del av fastigheterna Järva 3:12 och Råsunda 2:15 KS/2014:190
§122 Länsstyrelsens granskningsyttrande om aktualitetsförklaring av Solnas översiktsplan KS/2013:336
§123 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om fristad till förföljda kulturarbetare (M13/13) - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 31 mars och den 28 april 2014 KS/2013:261
§124 Svar på motion av Susanne Nordling (MP) om att stötta nyanlända genom att erbjuda kontakt med hälsokommunikatörer KS/2013:322
§125 Avsägelse (KS/2010:349)
§126 Solna tingsrätt, fyllnadsval (KS/2010:371)
§127 Falkeneraren, fyllnadsval (KS/2010:357)
§128 Falkeneraren, fyllnadsval (KS/2010:357)
§129 Sweden Arena Management, fyllnadsval (KS/2010:226)
§130 Svar på interpellation av Minna Thullberg (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående idrottsverksamheten i Bagartorpsskolans gymnastiksal KS/2014:170
§131 Svar på interpellation av Stephanie Gilot (V) till socialnämndens ordförande angående nedläggningen av Kvinnojouren KS/2014:171
§132 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående ny idrottshall i Solna KS/2014:172
§133 Interpellationer