Sammanträde: KS/2015-06-01

Sammanträdesdatum:
2015-06-01

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§96 Fastställande av föredragningslistan
§97 Risk- och krishanteringsplan för kommunstyrelsen med stadsledningsförvaltningen 2015-2018 KS/2014:102
§98 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning KS/2014:360
§99 Revidering av nivåerna för maxtaxan inom förskola och fritidshem samt införande av maxtaxa inom fritidsklubbsverksamheten KS/2015:292
§100 Antagande av miljöpolicy
§101 Antagande av riktlinjer för miljöarbetet
§102 Tilläggsavtal nr 5 till köpe- och exploateringsavtal angående förvärv av mark och exploatering på Ulriksdalsfältet KS/2005:303
§103 Principöverenskommelse och planuppdrag för utveckling av fastigheten Motorn 10 i Råsunda KS/2015:293
§104 Rätt att besluta om eldningsförbud i Solna KS/2015:285
§105 Yttrande över förslag till dispens för tillfälliga transporter av gods på citybanan KS/2015:245
§106 Yttrande över remiss avseende ”Krav på privata aktörer i välfärden ( SOU 2015:7)” KS/2015:174
§107 Justering av tidigare beslutad attestförteckning för stadsledningsförvaltningen KS/2014:460
§108 Avsägelse i Trygghetsrådet KS/2015:162
§109 Val
§110 Meddelanden KS/2015:244 KS/2015:258
§111 Anmälan av delegationsbeslut
§112 Anmälan av ärenden