Sammanträde: KF/2015-12-21

Sammanträdesdatum:
2015-12-21

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§303 Fastställande av föredragningslistan
§304 Enkel fråga av Margareta Randwall (MP) till omvårdnadsnämndens ordförande angående broddar KS/2015:612
§305 Enkel fråga av Gunnar Ljuslin (V) till tekniska nämndens ordförande angående klädinsamling KS/2015:616
§306 Enkel fråga av Rebecca Hedenstedt (V) till socialnämndens ordförande angående lokal till Stadsmissionen KS/2015:617
§307 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barngruppernas ökade storlek KS/2015:491
§308 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande ang elstolpar för motorvärmare KS/2015:492
§309 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) till byggnadsnämndens ordförande angående banderoller KS/2015:496
§310 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående minskat intresse för yrkesförberedande programmen på gymnasiet KS/2015:497
§311 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande angående genusbudgetering KS/2015:536
§312 Svar på interpellation av Therese Ekengren (V) och Attila Yavuz (V) till socialnämndens ordförande ang. handlingsplan för att hjälpa våldsutsatta med bostad KS/2015:540
§313 Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2015:570
§314 Beslut om antagande av förslag till arvoden KS/2014:387
§315 Svar på motion om att göra Solnas parker mer ätbara i form av fruktträd och bärbuskar av Tomas Magnusson (V) och Amanda Möllenhoff (V) KS/2015:298
§316 Svar på motion av Nils Jungenäs (-) angående lärarflykten (M1/15) KS/2015:24
§317 Svar på motion av Stig Malm (S) mfl angående att stimulera mer lokal service i Råsunda (M11/15) KS/2015:207
§318 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) angående framtagande av en solkarta (M 9/15) KS/2015:205
§319 Svar på motion av Nils Jungenäs (-) om formerna för partistöd i Solna kommunfullmäktige för mandatperioden 15 oktober 2014-14 oktober 2018 (M8/14) KS/2014:411
§320 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§321 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§322 Avsägelse i socialnämnden KS/2014:420
§323 Meddelanden KS/2015:191
§324 Svar på interpellation av Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående kontaktcenters operativa modell KS/2015:543
§325 Svar på interpellation av Ola Håkansson (MP) till tekniska nämndens ordförande angående statsbidraget för renovering av skollokaler KS/2015:544
§326 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) och Jacques de Maré (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående grundvattenråd för Stockholmsåsen KS/2015:545
§327 Svar på interpellation av Matilda Baraibar (MP) till Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående höjda löner i Solna KS/2015:546
§328 Svar på interpellation av Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående kontrollen av Solnas leverantörer KS/2015:547
§329 Svar på interpellation av Jenny Hjalmarsson (S) till omvårdnadsnämndens ordförande ang trygga och tillgängliga bostäder för äldre KS/2015:579
§330 Svar på interpellation av Signe Levin (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående förebyggande hembesök KS/2015:580
§331 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående lärarlegitimation KS/2015:581
§332 Anmälda motioner KS/2015:610 KS/2015:613 KS/2015:614 KS/2015:619
§333 Anmälda interpellationer KS/2015:609 KS/2015:615 KS/2015:618
§334 Övrigt