Sammanträde: KS/2016-10-17

Sammanträdesdatum:
2016-10-17

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§133 Fastställande av föredragningslistan
§134 Stadens delårsrapport per augusti 2016 KS/2015:287
§135 Finansrapport per den 31 augusti 2016 KS/2016:57
§136 Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2016 KS/2015:506
§137 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019 KS/2016:305
§138 Yttrande angående utlämnande av handlingar KS/2016:193
§139 Yttrande till Stockholms läns landsting över regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2016 KS/2016:266
§140 Yttrande till Naturvårdsverket över samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet KS/2016:278
§141 Svar på motion av Payam Moula (S) och Signe Levin (S) angående träningsutrymmen för äldre KS/2015:585
§142 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) angående åldersbestämning av ensamkommande barn KS/2015:610
§143 Avsägelse i Rådet för funktionshinderfrågor KS/2015:159
§144 Anmälan av delegationsbeslut
§145 Anmälan av ärenden
§146 Nämndinitiativ av Arne Öberg (S) om att utveckla Råsunda torg KS/2016:313
§147 Nämndinitiativ av Thomas Magnusson (V) angående sekretess KS/2016:314