Sammanträde: ON/2014-05-27

Sammanträdesdatum:
2014-05-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§48 Fastställande av föredragningslista
§49 Informationsärenden LSS-rapport
§50 Svar till kommunstyrelsen angående departementspromemoria 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst ON/2014:52
§51 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 1:a kvartalet 2014 ON/2014:56
§52 Fördelning av medel ur Linnea Perssons och Margareta Petterssons fonder ON/2014:51
§53 Delårsrapport per den 30 april 2014 ON/2014:50
§54 Inkomna och upprättade handlingar
§55 Anmälan av delegationsbeslut
§56 Meddelanden
§57 Rapport från kontaktpolitiker
§58 Övriga frågor