Sammanträde: KPN/2017-09-05

Sammanträdesdatum:
2017-09-05

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§30 Fastställande av föredragningslistan
§31 Information
§32 Reviderad attestlista KN/2017:1
§33 Delegationsbeslut och meddelande
§34 Övrigt