Sammanträde: SN/2017-09-19

Sammanträdesdatum:
2017-09-19

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§58 Fastställande av föredragningslista
§59 Information
§60 Sekretessbelagd
§61 Uppföljning av uppsägning av avtal om gemensamt familjevåldsteam för personer som utövar våld i nära relationer SN/2016:264
§62 Kvalitetsdeklaration missbruk SN/2017:85
§63 Kvalitetsdeklaration psykisk funktionsnedsättning SN/2017:86
§64 Redovisning av Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2017 SN/2017:134
§65 Redovisning av Öppna jämförelser missbruk och beroende 2017 SN/2017:135
§66 Redovisning av Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvården 2017 SN/2017:136
§67 Redovisning av Öppna jämförelser våld i nära relationer 2017 SN/2017:137
§68 Redovisning av Öppna jämförelser stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2017 SN/2017:138
§69 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 2:a kvartalet 2017 SN/2017:13
§70 Sekretessbelagd SN/2017:54
§71 Meddelanden SN/2017:121 SN/2017:128 SN/2017:139