Sammanträde: MHN/2017-06-13

Sammanträdesdatum:
2017-06-13

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§17 Fastställande av föredragningslistan
§18 Information
§19 Avskrivningar av kundfakturor (Ecos MHN/2017-1001) MHN/2017:15
§20 Delårsrapport per april 2017 (Ecos MHN/2016-1518) MHN/2017:18
§21 Samrådsyttrande kv Flundran (Ecos MHN/2017-985) MHN/2017:10
§22 Samrådsyttrande Tomteboda 10, Regionnätstation (Ecos MHN/2017-986) MHN/2017:9
§23 Samrådsyttrande Stallmästaregården (Ecos MHN/2017-984) MHN/2017:11
§24 Frågor till förvaltningen
§25 Anmälan av delegationsbeslut
§26 Övrigt